Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi.

Zahtjev mora da sadrži dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor traženu informaciju pronađe i stavi na uvid.

Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta.

Zahtjev se predaje u pisarnici ovog suda u kancelariji broj 2, a obrazac zahtjeva za pristup informacijama se može preuzeti u pisarnici ili putem web portala.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva opunomoćio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh