Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska Odjeljenja

18.09.2017.

Sudska odjeljenja

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • puna zaposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljanje poslova,
  • praćanje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom  i
  • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

 

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
2. Odjeljenje sudske uprave
3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove

                                                                             
Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) Krivično odjeljenje,
b) Građansko odjeljenje (parnični, vanparnični i izvršni referat),
c) Prekršajno odjeljenje i

d) Odjeljenje za maololjetnike.

 

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Koz. Dubici, a koji se nalazi u "Akti suda".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh