Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

  Osnovni sud u Koz. Dubici stvarno je nadležan za suđenje: 

 1. U krivičnim  predmetima 

a) Da u prvom stepenu sudi

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna
  novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom,
  nije određena nadležnost drugog suda,
- za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost
  osnovnog suda,
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
  na osnovni sud i
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) Da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom.
c) Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

 

2. Građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku.

 

3. Drugim predmetima

a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere obezbjeđenja,
c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini i
e) da vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost,unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 44/15), Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni glasnik Republike Srpke”, broj 9/14) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh