Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

Оглас за пријем приправника

17.06.2020.

Опис радног мјеста

На основу члана 48. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 44/15 и 100/17), а у вези са чланом 73. и 77. истог закона, предсједник Основног суда у Козарској Дубици расписује

                          ЈАВНИ КОНКУРС
                    за пријем судског приправника
Радно мјесто:
1. Судски приправник (1 извршилац)

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
-ВИИ степен школске спреме, правни факултет, дипл. правник са 240 ЕЦТС бодова, познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној фотокопији, не старије од 6 мјесеци):
-диплому о завршеном факултету
-извод из матичне књиге рођених
-увјерење о држављанству
-увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци
-доказ о познавању рада на рачунару
-просјек оцјена остварених на факултету
-увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.
Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног конкурса, а прије потписивања уговора, увјерење о радној способности, а суд ће извод из казнене евиденције прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.
Приправник закључује уговор о обављању приправничког рада на период од двије године.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.
Пријаве се достављају поштом, са назнаком „За конкурс“ или лично на адресу: Основни суд у Козарској Дубици, Давидов трг бб, Козарска Дубица.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh