Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Osnovni sud u
Kozarskoj Dubici

mail print fav manja slovaveca slova

Opšte informacije

Prijem u radni odnos

Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 51. Zakonom o administartivnoj službi u upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 16/02,62,02,38/03,42/04 i 20/07), koji se primjenjuje i na radnike suda shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti uslovi za kandidata su:

  • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
  • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

     Pored ovih uslova potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove:

  • odgovarajuća školska sprema,
  • odgovarajuće radno iskustvo,
  • položen pravosudni ili stručni ispit.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh